W ramach administrowania wspólnotą mieszkaniową oferujemy prowadzenie poniższych kwestii:

administracja osiedla Warszawa

Formalno-prawne

 • prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali oraz prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji prawnej nieruchomości (kopie aktów notarialnych, odpisy z ksiąg wieczystych, wypis z ewidencji gruntów),
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości i przygotowanie Zarządowi Wspólnoty pełnej dokumentacji potrzebnej do wystąpienia o uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • opracowanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i statutu Wspólnoty,
 • przygotowywanie projektów uchwał na zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie dokumentacji z zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • powadzenie rejestru podjętych uchwał.
administracja nieruchomościami Warszawa

Techniczno-bytowe

 • egzekwowanie zobowiązań od developera,
 • egzekwowanie zobowiązań gwarancyjnych,
 • zlecenia kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodne z wymaganiami prawa budowlanego (przeglądy okresowe, roczne i pięcioletnie, ekspertyzy techniczne) oraz branie udziału w tych kontrolach,
 • zapewnienie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw,
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzanie ścieków i wywozu śmieci,
 • zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (np. domofon, dźwig, brama wjazdowa, pompownia, hydrofornia, system monitoringu, instalacja tryskaczowa, klapy oddymiające itp.),
 • zapewnienie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, dźwigów, domofonu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przez firmę ochroniarską,
 • zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej,
 • przygotowywanie negocjacji i selekcja ofert na dostawy i usługi świadczone na rzecz Wspólnoty (w tym ofert ubezpieczeniowych), przygotowywanie projektów umów, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz wnioskowanie ich rozwiązywania w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
obsługa nieruchomości Warszawa

Finansowo-księgowe

 • prowadzenie odpowiedniej księgowości w formie określonej uchwałą właścicieli lokali,
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu,
 • przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, o którym mowa wyżej, w tym rozliczeń funduszu remontowego,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań miesięcznych, rozliczeń z US i ZUS,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego,
 • dokonywanie analiz ekonomicznych i sugerowanie na ich podstawie działań mających na celu oszczędności w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • wyszukiwanie najemców na pomieszczenia w nieruchomości wspólnej, o ile wspólnota przeznaczy je na ten cel,
 • rozliczanie usług świadczonych na rzecz nieruchomości wspólnej na podstawie umów zawartych przez Wspólnotę,
 • wystawianie faktur i innych dokumentów,
 • windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz windykacja opłat od właścicieli lokali z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego łącznie z przygotowywaniem wystąpień Zarządu Wspólnoty w postępowaniu upominawczym lub sądowym, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wspólnotę lub na podstawie stosowanej uchwały.
zarządzanie nieruchomościami Warszawa

Lokatorskie

 • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i kosztów zużytych mediów,
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali, załatwianie interwencji i wniosków

Administrator Sp z o.o.
Targowa 59 lok. 3
03-707 Warszawa

poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 14.00